Alice, Author at Rienks Arbodienst - Page 2 of 3

Author ArchiveAlice

ByAlice

Tips voor preventiemedewerkers voor adviseren aan het management

Een van de taken van de preventiemedewerker is het adviseren aan management. Maar preventiemedewerkers geven regelmatig aan dat dat niet altijd zo makkelijk is. Het vervolg van het filmpje ‘Adviseren aan het management – het opstellen van een advies’ is nu gepubliceerd: ‘Adviseren aan het management – in gesprek gaan’.

In dit tweede deel over het adviseren aan het management worden tips gegeven om op een constructieve manier in gesprek te gaan. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor de juiste aandacht? Hoe kun je voorkomen dat je alleen maar aan het verdedigen bent? En hoe zorg je ervoor dat de acties worden opgevolgd na het gesprek?

Dit filmpje is onderdeel van een serie filmpjes ‘Tips voor preventiemedewerkers’ die TNO voor inPreventie ontwikkelt. Het filmpje is te vinden op het YouTube-kanaal van inPreventie: www.youtube.com/inpreventie

 

ByAlice

Zijn de wijzigingen in de nieuwe Arbowet voldoende bekend?

We zitten inmiddels 100 dagen na 1 juli 2018: het moment waarop de nieuwe Arbowet in werking is getreden.

Zijn de wijzigingen voldoende bekend?
De wijzigingen in de Arbowet hebben als doel om werkgevers en werknemers grotere betrokkenheid bij de arbodienstverlening te geven en preventie nog centraler te stellen. Uit een verkennend onderzoek onder het mkb blijkt echter dat het merendeel van de arbobeïnvloeders wel weet dat de Arbowet is gewijzigd, maar dat men inhoudelijk onvoldoende bekend is met de wijzigingen. Het blijft daarom goed om de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet – zoals het basiscontract, de invoering van het open spreekuur en de second opinion – onder de aandacht te brengen. Bekijk een handig overzicht van de wijzigingen op www.arboportaal.nl/arbozorg of deel het nieuwsbericht.

Arbo op orde?
Iedere werkgever heeft het afgelopen jaar te maken gehad met de vernieuwde Arbowet. De Inspectie SZW voert het toezicht op handhaving uit, waarbij het ook sancties oplegt bij niet naleving van de regelgeving. Werknemers kunnen met de zelfinspectie Arbo op Orde! eenvoudig zelf controleren of zij alle arbeidsrisico’s in hun bedrijf kennen en de juiste maatregelen nemen.

Informatiematerialen
Wilt u de wijzigingen in de Arbowet nog eens extra onder de aandacht brengen bij werkgevers, ondernemers, organisaties of werknemers? Maak dan gebruik van de diverse informatiematerialen die zijn ontwikkeld. Download de materialen – zoals factsheets, animaties en posters – via www.arboportaal.nl/arbozorg. Daar zijn ook links te vinden naar andere informatiematerialen zoals de checklist basiscontract van OVAL, de Praktijkinfo: De vernieuwde Arbowet van MKB Nederland of de checklist wijzigingen Arbowet van ArboNed.

Communiceer met #nieuwearbowet
We juichen het toe dat de voorlichtingsmaterialen uit de digitale toolkit worden gedownload om te delen. Zet het in voor eigen (social media) en andere communicatieactiviteiten, en gebruik hierbij #nieuwearbowet. Houd ook de Twitterkanalen @ArboportaalSZW@MinisterieSZW en het ministerie van SZW op LinkedIn in de gaten. Delen mag, graag zelfs!

Netwerkbijeenkomst Arbozorg 2020: meer preventie & samenwerking
Op donderdag 22 november organiseert het ministerie de netwerkbijeenkomst Arbozorg 2020: meer preventie & samenwerking. Het doel van deze bijeenkomst is om met elkaar stappen te zetten om de arbeidsgerelateerde zorg in de toekomst te verbeteren. Aanmelden kan via www.arbozorg2020.nl.

Contact 
Heeft u een vraag over de digitale toolkit, neem dan contact op via arboportaal@minszw.nl

ByAlice

Subsidie mogelijk voor bevordering Duurzame Inzetbaarheid

We werken tot op steeds hogere leeftijd door en willen dat de arbeidsproductiviteit van jongere én oudere medewerkers goed is en goed blijft. Met de ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds) Duurzame Inzetbaarheid kunnen werkgevers subsidie ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van werknemers. De ESF-subsidie wordt opengesteld van 12 november t/m 16 november 2018. In 2019 is het van 8 april t/m 12 april ook weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Thema’s en activiteiten ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid
Projecten die onder de subsidieregeling vallen kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid, vitaliteit, betrokkenheid en productiviteit van medewerkers te bevorderen. Ook komen onderzoeken in aanmerking die gericht zijn op de vraag hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij de verbetering van de organisatie van het werk. Een ander concreet voorbeeld is het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.

Subsidievoorwaarden ESF Duurzame Inzetbaarheid
Een subsidieaanvraag moet onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren.
  • Alleen de directe kosten van de adviseur zijn subsidiabel.
  • In het verslag dient te worden opgenomen hoe het personeel betrokken werd.
  • De activiteiten mogen pas worden uitgevoerd na toekenning van de subsidie.

ESF budget en hoogte van de subsidie
De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen.

Rienks werkt samen met subsidiebureau
Om te voorkomen dat u of wij veel tijd besteden aan het aanvragen van de subsidie werkt Rienks Arbodienst samen met een bureau dat hierin gespecialiseerd is.

Meer informatie?
Wilt u van de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid gebruikmaken? Neem dan direct contact met Rienks Arbodienst op zodat wij, voorafgaand aan de openstelling, een inschatting kunnen maken van de slagingskans van de aanvraag.

ByAlice

Meld je aan voor het congres ‘Uit mentale kreukels’

Op vrijdag 16 november 2018 organiseren Rienks Arbodienst en Koers Bedrijfspsychologie een congres met de titel ‘Uit mentale kreukels’. Een congres over het bespreekbaar maken van mentale kreukels en het doorbreken van het taboe daarvan.

Mentale fitheid als speerpunt
Dit thema wordt gebracht op een prikkelende en humorrijke manier. De sprekers en de dagvoorzitter zijn niet bang om ergens tegenaan te schoppen. Tijdens het congres ga je experimenteren hoe je met mentale klachten om kan gaan en hoe jij zelf de eerste aanzet geeft om het bespreekbaar te maken. Het is de hoogste tijd om mentale fitheid als speerpunt te zien. Je krijgt handvatten om morgen mee aan de slag te gaan en je wordt tijdens deze dag aan het denken gezet en doet actief mee aan verschillende (praktische) workshops.

Voor wie?
Dit congres is onder andere voor bedrijfsartsen, psychologen, casemanagers, managers, directeur, HR/P&O, A&O deskundigen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen.

Kosten
Kosten voor dit congres 325 euro pp. Kortingsactie: 4 deelnemers betalen voor 3 personen. Kijk voor aanmelden en meer informatie op de site www.uitmentalekreukels.nl

ByAlice

Griepvaccinatie service

Elk jaar krijgt één op de tien mensen de griep. In het najaar steekt gewoonlijk de jaarlijkse griepepidemie de kop op. Griep is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen en is erg besmettelijk, met mogelijk verzuim van uw medewerkers tot gevolg. Wij bieden als arbodienst de service om uw medewerkers te laten vaccineren.

Voor uw personeel
De griepvaccinatie verkleint de kans op griep, waardoor de kans op ziekteverzuim door griep wordt verlaagd. Vanaf twintig te vaccineren medewerkers bieden wij u de mogelijkheid om tijdens werkuren te vaccineren op uw bedrijfslocatie, zonder aanvullende kosten. Ook kunt u op gerichte tijden terecht op de locaties van Rienks Arbodienst in Amsterdam, Zwolle en Leusden.

Vaccinatieservice
Voor aanvullende informatie over de griepvaccinatie kunt u bij uw bedrijfsarts of contactpersoon terecht. Tot 27 augustus 2018 kunt u de vaccinaties bestellen.  Vul het bijgevoegde bestelformulier in en stuur het naar secretariaat@arbodienst.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met de vaccinatieservice via telefoonnummer 033-4942280.