Uncategorized

ByAlice

Beroepsziekten te lijf met de RI&E’ tijdens 5e Week van de RI&E

Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E de 5e Week van de RI&E. In deze week worden ondernemers opgeroepen en gestimuleerd om aan de slag te gaan met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet. Dit jaar is het thema “Beroepsziekten te lijf met de RI&E”.

De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Op basis hiervan worden maatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen deze risico’s. Het gaat hierbij om directe risico’s, zoals val- of snijgevaar, maar ook om risico’s die op de langere termijn tot (ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden. Bijvoorbeeld fysieke belasting en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Chroom-6 is een recent voorbeeld van de ernstige gevolgen die jarenlange blootstelling aan stoffen kan hebben. Maar ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals houtstof en organische stoffen of langdurige fysieke belasting, bijvoorbeeld door trillingen of repeterende handelingen, kunnen tot arbeidsongeschiktheid leiden. Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. Reden dus om hier actie op te ondernemen.

Week van de RI&E In de Week van de RI&E organiseren branches, arbodeskundigen, arbodiensten en andere intermediairs acties door het hele land met aandacht voor de RI&E, zoals workshops, kortingen op quickscans en telefonisch advies. Supporters kunnen zich gratis aanmelden met hun actie. Bedrijven kunnen de activiteiten vinden op de website: www.weekvanderie.nl.

ByAlice

Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers makkelijker en goedkoper

Kleine werkgevers hebben moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom komen er maatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de werkgeversorganisaties hebben hier afspraken over gemaakt. Vanochtend hebben zij een convenant getekend met het Verbond van Verzekeraars.

Lees verder..

ByAlice

Tips voor preventiemedewerkers voor adviseren aan het management

Een van de taken van de preventiemedewerker is het adviseren aan management. Maar preventiemedewerkers geven regelmatig aan dat dat niet altijd zo makkelijk is. Het vervolg van het filmpje ‘Adviseren aan het management – het opstellen van een advies’ is nu gepubliceerd: ‘Adviseren aan het management – in gesprek gaan’.

In dit tweede deel over het adviseren aan het management worden tips gegeven om op een constructieve manier in gesprek te gaan. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor de juiste aandacht? Hoe kun je voorkomen dat je alleen maar aan het verdedigen bent? En hoe zorg je ervoor dat de acties worden opgevolgd na het gesprek?

Dit filmpje is onderdeel van een serie filmpjes ‘Tips voor preventiemedewerkers’ die TNO voor inPreventie ontwikkelt. Het filmpje is te vinden op het YouTube-kanaal van inPreventie: www.youtube.com/inpreventie

 

ByAlice

Zijn de wijzigingen in de nieuwe Arbowet voldoende bekend?

We zitten inmiddels 100 dagen na 1 juli 2018: het moment waarop de nieuwe Arbowet in werking is getreden.

Zijn de wijzigingen voldoende bekend?
De wijzigingen in de Arbowet hebben als doel om werkgevers en werknemers grotere betrokkenheid bij de arbodienstverlening te geven en preventie nog centraler te stellen. Uit een verkennend onderzoek onder het mkb blijkt echter dat het merendeel van de arbobeïnvloeders wel weet dat de Arbowet is gewijzigd, maar dat men inhoudelijk onvoldoende bekend is met de wijzigingen. Het blijft daarom goed om de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet – zoals het basiscontract, de invoering van het open spreekuur en de second opinion – onder de aandacht te brengen. Bekijk een handig overzicht van de wijzigingen op www.arboportaal.nl/arbozorg of deel het nieuwsbericht.

Arbo op orde?
Iedere werkgever heeft het afgelopen jaar te maken gehad met de vernieuwde Arbowet. De Inspectie SZW voert het toezicht op handhaving uit, waarbij het ook sancties oplegt bij niet naleving van de regelgeving. Werknemers kunnen met de zelfinspectie Arbo op Orde! eenvoudig zelf controleren of zij alle arbeidsrisico’s in hun bedrijf kennen en de juiste maatregelen nemen.

Informatiematerialen
Wilt u de wijzigingen in de Arbowet nog eens extra onder de aandacht brengen bij werkgevers, ondernemers, organisaties of werknemers? Maak dan gebruik van de diverse informatiematerialen die zijn ontwikkeld. Download de materialen – zoals factsheets, animaties en posters – via www.arboportaal.nl/arbozorg. Daar zijn ook links te vinden naar andere informatiematerialen zoals de checklist basiscontract van OVAL, de Praktijkinfo: De vernieuwde Arbowet van MKB Nederland of de checklist wijzigingen Arbowet van ArboNed.

Communiceer met #nieuwearbowet
We juichen het toe dat de voorlichtingsmaterialen uit de digitale toolkit worden gedownload om te delen. Zet het in voor eigen (social media) en andere communicatieactiviteiten, en gebruik hierbij #nieuwearbowet. Houd ook de Twitterkanalen @ArboportaalSZW@MinisterieSZW en het ministerie van SZW op LinkedIn in de gaten. Delen mag, graag zelfs!

Netwerkbijeenkomst Arbozorg 2020: meer preventie & samenwerking
Op donderdag 22 november organiseert het ministerie de netwerkbijeenkomst Arbozorg 2020: meer preventie & samenwerking. Het doel van deze bijeenkomst is om met elkaar stappen te zetten om de arbeidsgerelateerde zorg in de toekomst te verbeteren. Aanmelden kan via www.arbozorg2020.nl.

Contact 
Heeft u een vraag over de digitale toolkit, neem dan contact op via arboportaal@minszw.nl

ByAlice

Subsidie mogelijk voor bevordering Duurzame Inzetbaarheid

We werken tot op steeds hogere leeftijd door en willen dat de arbeidsproductiviteit van jongere én oudere medewerkers goed is en goed blijft. Met de ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds) Duurzame Inzetbaarheid kunnen werkgevers subsidie ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van werknemers. De ESF-subsidie wordt opengesteld van 12 november t/m 16 november 2018. In 2019 is het van 8 april t/m 12 april ook weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Thema’s en activiteiten ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid
Projecten die onder de subsidieregeling vallen kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid, vitaliteit, betrokkenheid en productiviteit van medewerkers te bevorderen. Ook komen onderzoeken in aanmerking die gericht zijn op de vraag hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij de verbetering van de organisatie van het werk. Een ander concreet voorbeeld is het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.

Subsidievoorwaarden ESF Duurzame Inzetbaarheid
Een subsidieaanvraag moet onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren.
  • Alleen de directe kosten van de adviseur zijn subsidiabel.
  • In het verslag dient te worden opgenomen hoe het personeel betrokken werd.
  • De activiteiten mogen pas worden uitgevoerd na toekenning van de subsidie.

ESF budget en hoogte van de subsidie
De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen.

Rienks werkt samen met subsidiebureau
Om te voorkomen dat u of wij veel tijd besteden aan het aanvragen van de subsidie werkt Rienks Arbodienst samen met een bureau dat hierin gespecialiseerd is.

Meer informatie?
Wilt u van de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid gebruikmaken? Neem dan direct contact met Rienks Arbodienst op zodat wij, voorafgaand aan de openstelling, een inschatting kunnen maken van de slagingskans van de aanvraag.