Privacyverklaring

PRIVACYREGLEMENT RIENKS

1.                  Begrippen

 • Persoonsgegeven(s): elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. En/of een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijk persoon.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens.
 • Verantwoordelijke: Rienks Arbodienst B.V.
 • Betrokkene: degene over wie persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Derde: een ieder die niet behoort tot de organisatie van verantwoordelijke, met uitzondering van de betrokkene.
 • Medische gegevens: persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de betrokkene, met daaronder begrepen de gegevens waar het medisch beroepsgeheim op rust.

2.                  Inleiding

2.1.              Deze verklaring beschrijft het beleid van Rienks Arbodienst B.V. (KvK: 63585359) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

2.2.              Rienks biedt verschillende diensten aan, zoals het begeleiden, geven van adviezen, het verlenen van diensten en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van verzuimbegeleiding, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, gezondheid en arbeidsomstandigheden in de meest brede zin van het woord. Daarbij verwerkt Rienks ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens).

2.3.              Rienks verwerkt deze gegevens omdat dit noodzakelijk is in de uitvoering van haar taken op basis van de overeenkomst dan wel op grond van een gerechtvaardigd belang, algemeen belang, vitaal belang, wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de betrokkene. Rienks schakelt daartoe professionals in die werkzaam zijn binnen de gelieerde ondernemingen van de Rienks Groep B.V.

2.4.              Rienks gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens om. Rienks houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3.                  Contact met Rienks

Er kan naar aanleiding van deze verklaring contact worden opgenomen met de Functionaris gegevensbescherming van Rienks Arbodienst B.V., dat kan via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:      033 – 494 22 80 (maandag  tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)

E-mail:             k.vunderink@arbodienst.nl

Website:           www.arbodienst.nl

Post:                Speelkamp 28, 3831 PE Leusden

4.                  Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) worden persoonsgegevens verwerkt en laat de gebruiker anderszins bepaalde gegevens achter. Rienks verwerkt deze gegevens niet altijd allemaal. De gegevens die Rienks verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u of uw werkgever afneemt.

5.                  Persoonsgegevens

5.1.              Afhankelijk van de diensten die Rienks aanbiedt, kan Rienks de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functie/beroep
 • geboortedatum
 • gebruikersnaam
 • geslacht
 • medische gegevens
 • technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiersin cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

6.                  Doeleinden

6.1.              Rienks Arbodienst verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten):

 • om het mogelijk te maken diensten via de website(s) van Rienks af te nemen (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Rienks niet mogelijk om deze diensten uit te voeren)
 • de inschrijving voor een nieuwsbrief
 • marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen
 • evaluatie van dienstverlening
 • om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Rienks
 • om de website(s) van Rienks te verbeteren

7.                  Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

7.1.              Om alle diensten te leveren, schakelt Rienks andere partijen in. De partijen waarmee Rienks uw gegevens deelt zijn afhankelijk van de diensten die worden afgenomen. Rienks stuurt de verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van deze diensten. Rienks werkt samen met zusterbedrijven binnen de Rienks Groep B.V

7.2.              Indien Rienks gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Rienks ervoor dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat de gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de dienst, tenzij daartoe een wettelijke plicht bestaat, de betrokken daarvoor toestemming geeft of Rienks daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

8.                  Beveiliging en bewaring

8.1.              Rienks neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Rienks zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot  persoonsgegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden. Bij de beveiligingsmaatregelen voldoet Rienks aan de normen die de wet daaraan stelt.

8.2.              Rienks bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Rienks gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Rienks gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

9.                  Cookies en profilering

9.1.              Cookies zijn tekstbestanden die op een computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer een website van Rienks wordt bezocht. Op de website(s) van Rienks worden cookies gebruikt om een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft de gebruiker bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kan de gebruiker eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

9.2.              Daarnaast kan Rienks gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van Rienks te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Rienks  gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

10.               Websites van derden

De website van Rienks kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Rienks is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

11.               Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+. Indien er geklikt wordt op deze knoppen worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacy verklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+  om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

12.               Wijzigingen

Rienks kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

13.               Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

Eenieder heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Rienks een verzoek te doen tot inzage, rectificatie, beperking of wissing van persoonsgegevens. Ook kan er verzocht worden om persoonsgegevens aan over te dragen. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de verzoeker binnen vier weken een overzicht van de persoonsgegevens.

14.               Klachten

Iedere betrokkene heeft het recht om bij Rienks een klacht in te dienen. Rienks stelt een digitale Klachtenprocedure beschikbaar op haar website. Op grond van de privacywetgeving heeft eenieder ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.