We werken tot op steeds hogere leeftijd door en willen dat de arbeidsproductiviteit van jongere én oudere medewerkers goed is en goed blijft. Met de ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds) Duurzame Inzetbaarheid kunnen werkgevers subsidie ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van werknemers. De ESF-subsidie wordt opengesteld van 12 november t/m 16 november 2018. In 2019 is het van 8 april t/m 12 april ook weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Thema’s en activiteiten ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid
Projecten die onder de subsidieregeling vallen kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid, vitaliteit, betrokkenheid en productiviteit van medewerkers te bevorderen. Ook komen onderzoeken in aanmerking die gericht zijn op de vraag hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij de verbetering van de organisatie van het werk. Een ander concreet voorbeeld is het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.

Subsidievoorwaarden ESF Duurzame Inzetbaarheid
Een subsidieaanvraag moet onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren.
  • Alleen de directe kosten van de adviseur zijn subsidiabel.
  • In het verslag dient te worden opgenomen hoe het personeel betrokken werd.
  • De activiteiten mogen pas worden uitgevoerd na toekenning van de subsidie.

ESF budget en hoogte van de subsidie
De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen.

Rienks werkt samen met subsidiebureau
Om te voorkomen dat u of wij veel tijd besteden aan het aanvragen van de subsidie werkt Rienks Arbodienst samen met een bureau dat hierin gespecialiseerd is.

Meer informatie?
Wilt u van de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid gebruikmaken? Neem dan direct contact met Rienks Arbodienst op zodat wij, voorafgaand aan de openstelling, een inschatting kunnen maken van de slagingskans van de aanvraag.