We zitten inmiddels 100 dagen na 1 juli 2018: het moment waarop de nieuwe Arbowet in werking is getreden.

Zijn de wijzigingen voldoende bekend?
De wijzigingen in de Arbowet hebben als doel om werkgevers en werknemers grotere betrokkenheid bij de arbodienstverlening te geven en preventie nog centraler te stellen. Uit een verkennend onderzoek onder het mkb blijkt echter dat het merendeel van de arbobeïnvloeders wel weet dat de Arbowet is gewijzigd, maar dat men inhoudelijk onvoldoende bekend is met de wijzigingen. Het blijft daarom goed om de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet – zoals het basiscontract, de invoering van het open spreekuur en de second opinion – onder de aandacht te brengen. Bekijk een handig overzicht van de wijzigingen op www.arboportaal.nl/arbozorg of deel het nieuwsbericht.

Arbo op orde?
Iedere werkgever heeft het afgelopen jaar te maken gehad met de vernieuwde Arbowet. De Inspectie SZW voert het toezicht op handhaving uit, waarbij het ook sancties oplegt bij niet naleving van de regelgeving. Werknemers kunnen met de zelfinspectie Arbo op Orde! eenvoudig zelf controleren of zij alle arbeidsrisico’s in hun bedrijf kennen en de juiste maatregelen nemen.

Informatiematerialen
Wilt u de wijzigingen in de Arbowet nog eens extra onder de aandacht brengen bij werkgevers, ondernemers, organisaties of werknemers? Maak dan gebruik van de diverse informatiematerialen die zijn ontwikkeld. Download de materialen – zoals factsheets, animaties en posters – via www.arboportaal.nl/arbozorg. Daar zijn ook links te vinden naar andere informatiematerialen zoals de checklist basiscontract van OVAL, de Praktijkinfo: De vernieuwde Arbowet van MKB Nederland of de checklist wijzigingen Arbowet van ArboNed.

Communiceer met #nieuwearbowet
We juichen het toe dat de voorlichtingsmaterialen uit de digitale toolkit worden gedownload om te delen. Zet het in voor eigen (social media) en andere communicatieactiviteiten, en gebruik hierbij #nieuwearbowet. Houd ook de Twitterkanalen @ArboportaalSZW@MinisterieSZW en het ministerie van SZW op LinkedIn in de gaten. Delen mag, graag zelfs!

Netwerkbijeenkomst Arbozorg 2020: meer preventie & samenwerking
Op donderdag 22 november organiseert het ministerie de netwerkbijeenkomst Arbozorg 2020: meer preventie & samenwerking. Het doel van deze bijeenkomst is om met elkaar stappen te zetten om de arbeidsgerelateerde zorg in de toekomst te verbeteren. Aanmelden kan via www.arbozorg2020.nl.

Contact 
Heeft u een vraag over de digitale toolkit, neem dan contact op via arboportaal@minszw.nl